IDC: digitale transformatie bij twee derde Europese multinationals

4 juli 2016

Twee derde van alle Europese multinationals heeft aan het einde van dit jaar digitale transformatie op de agenda staan. Dat is een van de opvallende conclusies uit diverse onderzoeken van IDC naar de stand van zaken rondom dit onderwerp. Een samenvatting van die onderzoeken werd gepresenteerd tijdens de IT Inspiration Day van SAP Nederland.

Trends als cloud, mobile, social en big data laten diepe sporen na in de manier waarop we consumeren, werken en leven. Consumenten verwachten op het individu afgestemde dienstverlening, op het moment dat zij dat willen, ongeacht de plaats of het gebruikte device.

Grondige herinrichting

Dat heeft logischerwijs grote invloed op de manier waarop ondernemingen hun dienstverlening moeten inrichten en met digitale voorzieningen en informatie moeten omgaan. Dit vereist een grondige herinrichting van IT- en informatievoorzieningen en zelfs het businessmodel. Kortom, een digitale transformatie.

Die urgentie blijkt nu doorgedrongen in Europa. IDC verwacht dat tegen het einde van 2016 maar liefst twee derde van alle CEO’s digitale transformatie centraal op de agenda zal hebben staan. Onderzoek toont aan dat deze transformatie bij 48% van de bedrijven gericht zal zijn op operationele efficiency. Het bieden van digitale dienstverlening en het verbeteren van de customer experience is voor respectievelijk 23% en 28% het speerpunt.

Organisatiebreed

IDC plaatst daar wel een kanttekening bij: een digitale transformatie moet organisatiebreed plaatsvinden. De onderzoekers voorspellen dat 70% van alle digitale transformatieprojecten die slechts vanuit een of enkele afdelingen beslaan nog binnen de eerste 12 maanden sneuvelen.

Opkomst van de Chief Digital Officer

Een organisatiebrede digitale transformatie komt wel met een uitdaging: hoe krijg je alle belangen die in de organisatie spelen op dezelfde lijn? Hoe zet je alle neuzen dezelfde kant op? In een traditionele boardroom zijn daarvoor te veel kapiteins op het schip. De noodzaak van de Chief Digital Officer dringt steeds meer door bij corporate bedrijven, zo blijkt uit het onderzoek. 56% van de ondervraagde bedrijven heeft inmiddels iemand aangewezen om het digitale traject in goede banen te leiden, en nog eens 12% is van plan deze in de komende 12 maanden aan te stellen.

Rol van CIO verandert

De rol van de CIO verandert grondig door de digitale transformatie. De traditionele CIO is een manager, verantwoordelijk voor een goede beschikbaarheid van IT, kostenreductie en het optimaliseren van businessprocessen. Maar de digitale transformatie vraagt om een CIO die als een leider het voortouw neemt in het formuleren van businessdoelstellingen. De focus moet daarbij liggen op zaken als het transformeren van het businessmodel, het mogelijk maken van nieuwe, technologiegebaseerde producten en diensten en het verlenen van businessinzichten.

Drempels

Niet alle organisaties slagen erin een digitale transformatie te initiëren of succesvol vorm te geven. Als belangrijkste drempel noemen de onderzochten het ontbreken van een ‘sense of urgency’. Voor zo’n 38% van alle ondervraagden is dat de belangrijkste show-stopper. Als tweede en derde belangrijkste drempel noemen de respondenten het ontbreken van de juiste skills en de afwezigheid van een innovatiecultuur binnen de organisatie. Het missen van een duidelijke visie bij het management of het ontbreken van de juiste technologie worden het minst vaak genoemd als drempel.

Blijvend waarde toevoegen

Volgens Caspar Joustra, managing director van SAP Nederland, bevestigt het onderzoek trends die zij al langer in de markt zien. “Om te overleven in deze digital economy is een digitale transformatie geen luxe, maar noodzaak”, zegt hij. “Organisaties lijken dat steeds beter te beseffen. Belangrijk daarbij wel is dat ze focussen op het creëren van blijvende waarde. Innoveren met technologie dient geen doel wanneer er geen houdbaar businessmodel aan ten grondslag ligt.”

IDC ondervroeg voor het onderzoek meer dan 300 CIOs en businessmanagers van Europese multinationals.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This