Rackspace Technology: 64% van bedrijven zegt altijd te vertrouwen op inzichten van AI- en ML-platformen

2 maart 2023

Het vertrouwen dat organisaties stellen in Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML) is in het afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Rackspace Technology. Het toenemende gebruik van AI-toepassingen zorgt ervoor dat bedrijven fiducie hebben in de resultaten die zij hiermee behalen: 64% van de respondenten zegt dat zij altijd kunnen bouwen op de inzichten en intelligentie die AI- en ML-platforms produceren.

De houding ten opzichte van AI/ML is de afgelopen 12 maanden aanzienlijk veranderd: de meerderheid van de IT-managers vindt streng menselijk toezicht op AI/ML niet langer noodzakelijk. Hoewel 28% van de deelnemers aan het onderzoek van mening is dat AI/ML nooit zonder menselijke interpretatie kan, is dat aantal aanzienlijk lager dan in 2022 (68%). Hieruit blijkt dat AI in Nederland steeds vaker de besluitvorming onderbouwt.

De meeste IT-managers zijn zich echter bewust van het risico van systematische vooroordelen van AI/ML-systemen. Het merendeel (79%) van de respondenten erkent dat vooringenomenheid onvermijdelijk is in AI/ML-algoritmen. Echter, slechts 4% van hen gelooft dat dit niet ingeperkt kan worden. Een kwart van de IT-managers zegt dat er momenteel weliswaar sprake is van systematische vooroordelen doordat AI/ML nog in de kinderschoenen staat, maar dat dit af zal nemen naarmate de markt volwassener wordt.

De vruchten plukken van AI/ML

De implementaties van AI-toepassingen krijgen een prominentere rol nu de aanhoudende economische onzekerheid bedrijven dwingt om efficiënter te werken, zo blijkt uit het onderzoek. Na jaren van investeringen beginnen organisaties nu concreet de vruchten te plukken. Maar liefst 79% van de respondenten zegt daadwerkelijk flinke of bescheiden voordelen te realiseren met de inzet van de technologie.

In een soortgelijk onderzoek in 2022 zei 47% van de respondenten dat AI/ML moest helpen bij het verbeteren van de snelheid en efficiëntie van bestaande processen. In het afgelopen jaar heeft echter 63% van de bedrijven deze voordelen behaalt. Daarnaast verwachtte 29% van hen kostenverlagingen door de inzet van AI/ML. In de praktijk realiseerde 65% van de organisaties lage operationele kosten dankzij de investering.

Op commercieel niveau beginnen veel organisaties ook de voordelen te zien van AI/ML-toepassingen in de onderneming. 70% van de organisaties ziet een toename van de inkomsten na de implementatie. In 2022 verwachtte slechts 36% van de respondenten dit resultaat. Daarnaast zegt 70% van de respondenten dat de technologie bijdraagt aan het beheersen of verminderen van risico’s. Ook dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van de verwachtingen een jaar geleden (28%).

Een andere aanjager van AI/ML is het streven naar een gepersonaliseerde ervaring voor klanten. Organisaties investeren flink in nieuwe platforms die hogere klanttevredenheid en -loyaliteit mogelijk maken. Uit het onderzoek van Rackspace Technology blijkt dat 72% van de deelnemende organisaties de kansen van AI/ML verzilveren op het gebied van gepersonaliseerde marketingcampagnes. Een jaar gelden had slechts 23% van hen dit verwacht. De vergelijkingen tussen de wensen van een jaar geleden en de behaalde resultaten nu, tonen aan hoe snel de adoptie van AI/ML verloopt en voordelen oplevert.

Groeiende populariteit van AI belemmert de adoptie

De grootschalige implementatie van AI-oplossingen heeft geleid tot een stormloop op mensen met AI/ML-vaardigheden: 80% van de organisaties heeft het afgelopen jaar geprobeerd om werknemers met AI/ML-skills te werven. Talent is momenteel al een schaars goed, volgens 74% van de respondenten kampt hun organisatie met een tekort aan geschoold AI/ML-talent. Daarbij is men vooral op zoek naar specialisten op het gebied van AI/ML solution programmeurs en software design, collaboratieve robotica en deep learning. Dit is 59% meer dan een jaar geleden toen slechts 15% van de respondenten zei dat het gebrek aan talent en problemen met het werven daarvan de implementatie van AI/ML-toepassingen belemmerden. Hieruit blijkt hoe groot de strijd om geschoold personeel is geworden. 

Veel organisaties vertrouwen op AI/ML om de operationele kosten te verlagen (65%). Toch vormen de aanschafkosten voor de implementatie daarvan volgen 66% van de respondenten een belemmering voor de adoptie. Dit is bijna het dubbele van vorig jaar (37%), waarbij de inflatie en de economische onzekerheid bijdragen aan een hogere kostendruk. Daarom schakelen veel bedrijven externe partners in. Voor het ondersteunen van de implementatie van AI: 42% van de respondenten vertrouwt nu op een betrouwbare AI-partner/-provider.

Boudewijn van Dulken, general manager Northern Europe bij Rackspace Technology: “Een jaar is een lange tijd in technologie, en de AI/ML-markt groeit in hoog tempo naar volwassenheid. Organisaties zien dat hun investeringen vruchten afwerpen en ervaren de tastbare voordelen van gerichte investeringen in AI/ML. Langdurige uitdagingen zoals het tekort aan talent blijven echter bestaan, en worden in sommige gevallen groter, waardoor het voor bedrijven moeilijk is om bij te blijven.

“Veel organisaties missen de interne middelen en expertise die nodig zijn om zich aan te passen aan het AI-tijdperk. Om te slagen in een concurrerende markt en het tempo van de veranderingen vast te houden, moeten ze een strategische aanpak hanteren die rekening houdt met de kosten, vaardigheden en noodzakelijke infrastructuur die de invoering ervan met zich meebrengt. Veel organisaties kunnen daarvoor profiteren van externe partijen, die onderbouwde begeleiding en expertise bieden bij de implementatie en die er daarna voor zorgen dat AI de uitdagingen van de organisatie aanpakt en op de lange termijn duurzame voordelen oplevert.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This