‘Complexiteit en een gebrek aan integratie zitten een succesvol zakelijk gebruik van de cloud in de weg’

2 september 2016

Veel Europese bedrijven omarmen de cloud, maar bijna de helft van hen worstelt met toenemende integratiekosten en geïsoleerde eilandjes van data, zo blijkt uit een nieuwe EMEA-brede enquête in opdracht van Oracle. Een belangrijke reden hiervoor is dat meer dan 60% van de totale IT-uitgaven van bedrijven wordt gedaan door afzonderlijke bedrijfsafdelingen in plaats van traditionele IT-afdelingen. Dit maakt het lastig voor bedrijven om optimaal gebruik te maken van de cloud-diensten die zij afnemen. 

Een ander belangrijke oorzaak van dit probleem is dat de meeste organisaties verzuimen om de financiering van hun IT-investeringen in verband brengen met het omzetpotentieel en innovatieve projecten. Twee op de drie zakelijke besluitvormers zijn van mening dat de financiering van IT een te traditioneel karakter heeft en innovatie in de weg zit. Een op de drie IT-besluitvormers geeft toe dat de modellen voor IT-financiering van hun organisatie hen ervan weerhouden om voor technologische innovaties te zorgen, zo blijkt uit het onderzoeksrapport Putting Cultural Transformation at the Heart of Cloud Success van Oracle. Voor dit onderzoek voerde Oracle in samenwerking met Coleman Parkes een enquête uit onder 600 zakelijke en IT-besluitvormers op senior-niveau bij bedrijven in Europa en het Midden-Oosten.

Tijd om financieringsmodellen te herzien

De enquêteresultaten wijzen erop dat het tijd is voor bedrijven om hun modellen voor IT-financiering opnieuw onder de loep te nemen en voor een verandering van de bedrijfscultuur te zorgen. Dit is nodig om optimaal te kunnen profiteren van de voordelen van cloud computing. Een derde (33%) van alle respondenten meldt dat een ontoepasselijk model voor IT-financiering de bedrijfsvoering in de weg zit. Nog eens een derde (33%) is van mening dat de IT-cultuur van hun onderneming uit de pas loopt met het tijdperk van cloud computing.

Het is een teken aan de wand dat 72% van de respondenten van mening is dat een nieuw model voor cloud-financiering de IT-afdeling in staat zou stellen om meer cloud-diensten aan de business aan te bieden. 70% denkt dat hun organisatie daarmee in staat zou zijn om kostenbesparingen te realiseren.

Licht werpen op shadow-IT

Uit de enquête van Oracle bleek verder dat een toename van de IT-uitgaven buiten de IT-afdeling om een zakelijke hindernis vormt. Ruim een derde van de respondenten (35%) die verantwoordelijk waren voor de technologische infrastructuur menen dat praktijken rond shadow-IT van negatieve invloed zijn op het vermogen van de IT-afdeling om zakelijke doelstellingen te realiseren. 46% gaf aan dat de aanpak van de cloud die ze tot dusver hanteerden heeft bijgedragen aan hogere integratiekosten. Hetzelfde percentage respondenten gaf aan dat deze aanpak heeft geresulteerd in geïsoleerde eilandjes van data.

De overgrote meerderheid van respondenten (95%) is daarnaast van mening dat shadow-IT een belangrijke bron van complexiteit vertegenwoordigt. Grofweg een derde zegt dat het toestaan van afdelingen om hun IT-uitgaven zelf te regelen resulteert in toenemende zorgen rond de beveiliging. Hierdoor wordt het moeilijker om de financiering op orde te krijgen en verliest de organisatie haar grip op de IT.

Johan Doruiter, senior vice president Systems bij Oracle EMEA: “De problemen waar bedrijven tegenaan lopen met hun clouddiensten hebben niet zozeer te maken met de technologie als wel met een gebrek aan afstemming tussen bedrijfsafdelingen. De besluitvormers binnen elke afdeling nemen steeds vaker inkoopbeslissingen ten aanzien van clouddiensten zonder daar de CIO bij te betrekken. Dit valt toe te schrijven aan de eenvoud waarmee clou-diensten kunnen worden afgenomen. Als er echter geen speciale IT-medewerker binnen de organisatie is die voor een juiste afstemming met de strategie voor cloudinvesteringen zorgt, zullen bedrijven blijven worstelen met afdelingen die alle kanten opgaan met hun tijd en investeringen.”

De CIO als stuurman voor de cloud

Uit het onderzoek van Oracle blijkt dat het veel bedrijven ontbreekt aan een vaste medewerker die toezicht houdt op alle technologische investeringen. Dit maakt het moeilijk voor organisaties om een geïntegreerde cloudstrategie te ontwikkelen en volgen. 

De CIO kan niet langer op een zijspoor worden gezet. Deze dient sturing te geven aan de business tijdens de overstap naar een zakelijk cloudmodel. In een tijd waarin integratie en databeheer van cruciaal belang blijven voor organisaties, bleken de CIO’s van 66% van alle bedrijven grip te hebben op nog niet eens de helft van het IT-budget.

Doruiter: “De cloud voldoet in veel opzichten aan de verwachtingen van bedrijven. Hun benadering van IT-investeringen is echter in het verleden blijven steken. De cloud draait om het naadloos combineren van bedrijfsgegevens en zakelijke workloads, en desondanks zien we nog altijd dat afdelingen gebruik blijven maken van losstaande IT-systemen. Dit vergroot de complexiteit en leidt tot integratieproblemen die eenvoudig hadden kunnen worden voorkomen met een meer geïntegreerde aanpak.

“CIO’s moeten nauwer samenwerken met afdelingsmanagers om ervoor te zorgen dat de IT bijdraagt aan innovatie. De CIO moet de organisatie wegwijs maken in de cloud en met elke afdeling samenwerken om problemen op te lossen rond de aanschaf van clouddiensten en gerelateerde kosten en risico’s. Verder moet de CIO erop toezien dat alle afdelingen te werk gaan volgens een gemeenschappelijke cloudstrategie. De CIO zou ten slotte in de directiekamer moeten optreden als pleitbezorger voor verandering en de CEO en CFO aanmoedigen om hun steun te verlenen aan een geïntegreerde, bedrijfsbrede cloud-aanpak.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This