Meer digitale oplossingen bij wagenparkbeheerders sinds begin van de coronacrisis

22 december 2021

De coronacrisis heeft wereldwijd gevolgen gehad voor bedrijven in elke sector. De pandemie dwong hen om hun bedrijfsprocessen te herzien en zich snel aan te passen om het hoofd boven water te houden. Dit ging gepaard met een groeiende behoefte aan digitalisering.

Wagenparkbeheer was daar geen uitzondering op. Om een beter begrip te krijgen van de impact van de coronacrisis op wagenparken en de digitalisering van wagenparkactiviteiten voerde Webfleet Solutions een enquête uit onder 1.050 Europese besluitvormers op het gebied van wagenparken. De onderzoeksbevindingen hebben betrekking op de periode vanaf het moment waarop het coronavirus Europa bereikte tot augustus 2021, toen de enquête werd uitgevoerd.

Implementatie van digitale oplossingen nam toe sinds de pandemie

Volgens de enquêteresultaten heeft de overgrote meerderheid van Europese wagenparkbeheerders (74%) sinds het begin van de coronacrisis meer digitale oplossingen ingezet. Bijna alle respondenten (96%) waren het eens met de stelling dat dit hun bedrijf in staat stelde om effectief op de pandemie te reageren.

Uit een vergelijking van landen bleek dat Nederland aan kop ging op het gebied van digitalisering (85%), gevolgd door Italië en Spanje (beide 77%). Het land met het laagste digitaliseringstempo is Duitsland (65%). Hierbij moet echter worden opgemerkt dat Duitsland in vergelijking met andere landen al beschikte over het hoogste percentage wagenparken met geautomatiseerde digitale systemen voor het beheer van de dagelijkse taken.

Digitalisering draagt bij aan efficiëntie en veiligheid van wagenparken

De coronacrisis had ingrijpende gevolgen voor Europese wagenparken. Gevraagd naar de impact van de pandemie op hun wagenparken noemde de meerderheid van wagenparkbeheerders (58%) een verhoogd stressniveau van bestuurders. 59% wees daarnaast op hogere brandstofkosten. Dit kan het resultaat zijn van een hogere werkdruk, aangezien het aantal klanten bij 57% van alle respondenten toenam.

De bevindingen sluiten aan op de toegevoegde waarde die digitalisering volgens wagenparkbeheerders te bieden heeft. Zij zagen verbeterde klantentevredenheid (82%) als het belangrijkste voordeel van digitalisering. Dit werd gevolgd door het welzijn van bestuurders (74%). Lagere voertuigkosten kwam op de derde plaats (68%).

Wagenparkbeheerders hebben voorzorgsmaatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen door gebruik te maken van digitale oplossingen. Het verhogen van de efficiëntie, het nalezen van de voorschriften en het waarborgen van de veiligheid van bestuurders door het minimaliseren van fysiek contact vormden de belangrijkste drijfveren voor het digitaliseren van het wagenparkbeheer.

Dit wordt weerspiegeld door de drie digitale oplossingen die in deze periode veel werden ingevoerd: elektronische handtekening (57%), digitale documenten (53%) en mobiele apps (52%). Elk van die oplossingen beschermt medewerkers tegen het coronavirus en maakt het wagenparkbeheer efficiënter.

Vooral de kosten houdt wagenparkbeheerders nog tegen

26% van alle Europese respondenten zei geen extra digitale oplossingen te hebben ingezet sinds de coronacrisis van start ging. Van die groep noemde 30% de kosten als de belangrijkste factor die hen daarvan weerhield. 28% zei al genoeg digitale oplossingen in huis te hebben. 24% beschikte over onvoldoende tijd en personeel voor de implementatie van een oplossing voor wagenparkbeheer.

Afgaande op de enquêteresultaten hebben beheerders van grotere wagenparken met 51 of meer voertuigen met de grootste waarschijnlijkheid in digitalisering geïnvesteerd sinds de coronacrisis van start ging (81%+). Voor beheerders van kleinere wagenparken met één tot tien voertuigen lag dit percentage op 59%. Dit zou verband kunnen houden met de kosten en het feit dat organisaties met kleinere wagenparken over minder personeel beschikken.

Hoewel de aanloopkosten voor digitale oplossingen ertoe doen, is het ook belangrijk voor wagenparkbeheerders om oog te hebben voor de potentiële kostenbesparingen die oplossingen opleveren. 34% van alle respondenten zei meer digitale oplossingen in gebruik te hebben genomen om op de lange termijn geld te kunnen besparen. Een oplossing voor wagenparkbeheer als WEBFLEET helpt met het terugdringen van brandstofverspilling, het reduceren van de onderhoudskosten en het op peil houden van de productiviteit.

Digitalisering heeft tal van wagenparkbeheerders in staat gesteld om de uitdagingen die de coronacrisis met zich meebracht te overwinnen.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This