Onderzoek Dassault Systèmes: ‘Covid-19 biedt energiesector enorme kans om te verduurzamen’

23 april 2021

De tools en de vaardigheden die energiebedrijven tijdens de Covid-19-pandemie hebben ontwikkeld, zullen van grote waarde blijken in het post-coronatijdperk. Dat blijkt uit onderzoek van Dassault Systèmes. Het rapport ‘A sustainable future for business post-COVID’ toont aan dat softwarematige hulpmiddelen en de bijbehorende vaardigheden van medewerkers een blauwdruk vormen voor energiebedrijven die meer digitaal en duurzaam willen werken.

Duurzaamheid is serieuze bedreiging

Veel bedrijven in de energiesector hebben moeite om significante vooruitgang te boeken als het gaat om het verder verbeteren van duurzaamheid en veerkracht. 72% van de energiebedrijven hebben moeite met het voorspellen van overheidsbesluiten en het opstellen van plannen om hierop in te spelen. Bovendien heeft 65% problemen met het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers die een focus hebben op het milieu en de leefomgeving. Deze problemen hebben er voor 65% van de energiebedrijven toe geleid dat zij het implementeren van plannen op het gebied van duurzaamheid hebben moeten uitstellen, terwijl 61% moeite heeft met innovatie.

Deze situatie vormt een existentiële uitdaging voor energieconcerns. De reden is dat zij er vaak niet in slagen tegemoet te komen aan de verwachtingen van klanten. Ook kunnen zij vaak niet voldoen aan de verwachtingen die overheden hebben als het gaat om wet- en regelgeving. Dit levert op de langere termijn belangrijke risico’s op. 63% van de ondervraagde bedrijven in de energiesector geeft toe dat zij veranderingen in hun businessmodel zullen moeten aanbrengen om te kunnen blijven voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van overheden. Vooral CO2 is een thema waarmee de sector worstelt. 71% van de ondervraagde bedrijven geeft aan dat de energiebranche niet in staat zal zijn te voldoen aan wet- en regelgeving op dit gebied. 

Naast aangescherpt overheidsbeleid hebben energiebedrijven ook te maken met klanten die steeds meer ecobewust zijn. 56% zegt dat afnemers duurzame alternatieven eisen voor traditionele energieproducten. 37% is bezorgd dat het niet kunnen voldoen aan de duurzaamheidseisen ertoe zal leiden dat afnemers gaan overstappen naar concurrenten die wél duurzamer werken.

De energiemix na Covid-19 verandert ingrijpend

De pandemie stelde de energiesector niet alleen voor uitdagingen, maar fungeert ook als een catalyst voor organisaties die duurzamer willen opereren. Uit het onderzoek blijkt dat 55% van de bedrijven Covid-19 ziet als een kans om hun business op een meer duurzame manier vorm te geven. 57% is het eens met de stelling dat Covid-19 een kans biedt om de wereld duurzamer te maken. Bovendien beschouwen bijna 7 op 10 topmanagers (69%) in de energiebranche duurzame productinnovatie als een strategische prioriteit. Bijna 6 op 10 managers (59%) van bedrijven in de energiesector in ons eigen land erkent dat ‘net zero’ worden een prioriteit is voor hun organisatie.

Nederlandse bedrijven versnellen hun overstap naar hernieuwbare energiebronnen om daarmee te kunnen voldoen aan de eis van de regering dat in 2030 emissies drastisch zijn teruggedrongen. Energie uit hernieuwbare bronnen zal dan naar verwachting 29% van de energiemix vormen (2% meer dan het huidige niveau). Herbruikbare energie vervangt daarmee dan fossiele brandstoffen (20%, minus 8% ten opzichte van het huidige aandeel in de energiemix) en schone brandstoffen (24%, minus 7% ten opzichte van het huidige aandeel in de mix). Energie uit hernieuwbare bronnen is op dat moment de belangrijkste bron van energie voor ons land.]

Energiebedrijven zijn zich bewust van het feit dat zij hun businessmodellen en operaties snel moeten aanpassen, willen zij in kunnen spelen op deze nieuwe mandaten. Topmanagers van energiebedrijven erkennen dan ook dat investeringen in het terugdringen van de CO2-uitstoot van hun supplychain een strategische prioriteit vormt. 

De rol van data en technologie groeit snel

Nu de energiesector moet verduurzamen, realiseren bedrijven zich dat zij nieuwe technologie en nieuwe tools nodig hebben om hun voetafdruk nauwkeurig te berekenen. 62% is van mening dat een gecentraliseerde datamanagementoplossing nodig is in hun hele toeleveringsketen. Daar staat tegenover dat 58% momenteel niet over de gegevens beschikt om hun ecologische voetafdruk te kunnen evalueren. Bovendien geeft 51% toe dat ze niet over de instrumenten beschikken die nodig zijn om een beleid ten aanzien van ​​koolstofuitstootreductie te voeren.

Virtual Twins

Virtuele technologie wordt door veel energiebedrijven gezien als dé sleutel tot de transitie van de sector naar een duurzame toekomst. 65% gebruikt momenteel virtuele prototyping en simulatie, zoals virtual twins, om afval en CO2-emissies te verminderen. Ruim de helft van de respondenten in Nederland (57%) gebruikt deze hulpmiddelen om effectiever samen te werken in een digitale wereld. 

Virtual twins zijn een reeks digitale tools waarmee gebruikers kunnen samenwerken, toegang hebben tot grote hoeveelheden gegevens en virtuele modellen en simulaties van producten kunnen maken om hypothesen te testen. Door de behoefte aan fysieke prototypes weg te nemen, stellen virtual twins bedrijven in staat hun afval en CO2-uitstoot te verminderen. Dit biedt hen effectievere methoden om de levenscyclus van hun producten te verbeteren. Ook ontstaat hierdoor het voordeel dat er voorkomen kan worden dat klanten overstappen naar concurrenten die milieuvriendelijker zijn. 

Virtual twins worden reeds toegepast bij het bedenken van oplossingen om hernieuwbare energiebronnen te benutten, zoals windturbines,oplossingen om water om te zetten in energiemobiele elektrische laders en zonnepanelen. De virtual twin-benadering is zeer veelzijdig en wordt ook gebruikt om de veiligheid van werkzaamheden op winningslocaties te verbeteren, van het boren in grotten tot het winnen van fossiele brandstoffenhet routeren van kernenergie en het beheren van afval. Ook worden reeds vóór de bouw modellen van fysieke locaties met virtual twins in kaart gebracht.
Naast het bijscholen van personeel en het versnellen van innovatie, beschouwt de energiesector virtual twins als een fundamentele technologie ter ondersteuning bij de overgang naar een groenere economie. Ongeveer 60% van de topmanagers in de energiesector is zelfs van mening dat virtual twins een cruciale rol zullen spelen bij het bereiken van een CO2-neutrale wereld in 2050.

John Kitchingman, Managing Director EuroNorth bij Dassault Systèmes: “De energiesector staat voor veel uitdagingen, waaronder de zorgen over het milieu, toenemende publieke controle en nieuwe regelgeving die traditionele bedrijfsmodellen onder druk zetten. Nu we meer en meer kijken naar de wereld na Covid-19 is dit een perfect moment voor de industrie om te beginnen met het implementeren van de juiste strategie om de ecologische voetafdruk te verkleinen. Tegelijkertijd kunnen zij nu vaart maken met het leveren van het soort producten dat klanten nodig hebben en kunnen zij hun medewerkers bijscholen zodat zij klaar zijn om nieuwe rollen op zich te nemen, terwijl ze voldoen aan de strikte overheidsmandaten voor lagere emissies. Om dit te realiseren heeft de industrie niet alleen de juiste strategie en de juiste bedrijfsmodellen en operationele modellen nodig, maar ook technologie om deze initiatieven te ondersteunen – te beginnen met virtual twins.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This