Spice in Finance: Louis van Garderen over financieringsvormen

3 mei 2016

Ontwikkeling van uw onderneming kan op sommige momenten vragen om aanvullend geld. Mogelijk omdat uw onderneming snelheid maakt. Of omdat u nieuwe kansen hebt ontdekt of juist pas op de plaats wilt maken en nieuwe investeringen wilt doen. Het kan ook een stap zijn ter voorbereiding op een verkoop of strategische samenwerking. De aanleidingen liggen bij menig ondernemer eigenlijk voor het oprapen. Maar hoe dan vervolgens uw financiering regelen? In deze blog staan we stil bij de mogelijke vormen van financiering. Over de haalbaarheid van financieringen valt veel te zeggen, ook positief (!), maar daarover gaat deze blog niet. 

Welke financieringsvorm past bij uw bedrijf 

Financiering is er in vele verschijningsvormen, waarbij het risico-dragende aspect van financiering de bepalende factor is. Risicoloos financieren bestaat niet, maar er is wel het nodige te zeggen over financiering en risico. Zonder daar nu te diep op in te gaan is het van belang om een goed financieringsplan op te stellen waar uitvoerig en gedegen aandacht word besteed aan de interne en externe risico’s, de zekerheden en – niet in de laatste plaats – de plannen “B” en “C” voor als het niet zo gaat als u had gedacht. Ook overwegingen om te zoeken naar spreiding van risico over diverse aanbieders is een verplichte paragraaf in dit plan. Zo’n plan stelt u niet overnight op maar moet doorwrocht zijn en vooral consistent. Reëel en met passende, haalbare ambities.

Spectrum 

In het spectrum van aanbieders zijn er twee uiterste financiers te onderkennen met aan de ene zijde de risico-loze financieringsvormen waarbij de geldgever hoegenaamd geen risico loopt, bijvoorbeeld omdat aanvullende zekerheden zijn gevraagd in borgstelling, onderpand of anderszins. De vergoeding die u betaalt voor dergelijke vormen van financiering zijn uiteraard relatief laag en he verlies van zeggenschap blijft vaak zeer beperkt. Aan het andere einde van dit continuum vinden we de durfkapitalisten die geld in uw onderneming willen stoppen, risico willen lopen en mee-investeren. Uiteraard is de bijdrage die u hiervoor levert navenant groot en meestentijds offert u naast financieringslasten ook een vorm van zeggenschap op omdat de durfkapitalist wil kunnen mee-beslissen of zelfs ingrijpen als de ontwikkeling niet gaat zoals verwacht.

Vormen 

Eigenlijk zijn er zoveel vormen als aanbieders; financieren is maatwerk. Vorm en voorwaarden zijn nauw verbonden aan de individuele aanbieder.

Leningen, rekening-courant leningen en lease
Deze vormen van financiering worden nog relatief vaak verstrekt door de bank en gaan vrijwel altijd gepaard met zekerheden in de vorm van onderpand in materiele vaste activa zoals gebouwen, auto’s, systemen en dergelijke.

Factoring
Factoring richt zich vooral op de financiering van debiteurenportefeuilles die worden overgedragen aan een kredietverschaffer. Deze vorm is vooral geschikt voor relatief grote kredietbehoeften die samenhangen met veranderingen in het werkkapitaal (groei). Meestal vindt relatief hoge bevoorschotting plaats, soms tot 100%. Factoring heeft vaak juridische en commerciële gevolgen voor het beheer van de debiteurenportefeuille.

Microkredieten
Voor banken is het vaak niet aantrekkelijk kleinere zakelijke kredieten te financieren door de relatief hoge handelingskosten en het hoog ingeschatte risico van deze kleine leningen. Vooral financieringen van dit segment staan onder druk. Alternatieven zoals Qredits verstrekken deze kredieten wel die door een ander marktmodel (online, geformaliseerd, fondsgesteund) mogelijk zijn zonder de hoge kosten.

Crowdfunding
Deze sterk opkomende vorm van financiering kent een enorm aantal verschijningsvormen. Het is eigenlijk niet meer dan een verzamelnaam voor financiering van initiatieven door een (groot) aantal investeerders (the crowd) die een bedrag naar eigen keuze in het initiatief of bedrijf investeren. Er zijn in Nederland enkele crowdfundingplatforms actief, sommige staan onder toezicht van het AFM. Geldvoorelkaar.nl is momenteel het grootste crowdfundingplatform in Nederland. Er zijn veel initiatieven te vinden op het internet.

Mkb-fondsen
Diverse institutionele en particuliere beleggers verstrekken via mkb-fondsen financiering aan mkb-bedrijven. Deze gelden worden volgens een vast aanvraagproces aan mkb-ondernemers uitgeleend. Een voorbeeld van een dergelijk fonds is het MKBi Groeifonds. De gelden van dit fonds zijn afkomstig van particuliere investeerders, veelal oud-ondernemers. Een andere partij, NEOS Business Finance, richt zich met het Capital Credit Fund op bedrijven die op zoek zijn naar (groei)financiering.

Private equity en Venture capital
Private equity is risicodragend vermogen voor de financiering van niet-beursgenoteerde ondernemingen, zoals familiebedrijven of bedrijven die worden overgenomen door het management. Participatiemaatschappijen zijn de belangrijkste verschaffers van deze vorm van financiering. Het doel van deze investeerders is veelal om de waarde van de onderneming te verhogen, om deze in de toekomst vervolgens weer met winst te verkopen. De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) is de brancheorganisatie van de participatiemaatschappijen in Nederland. De NVP telt zo’n zeventig aangesloten participatiemaatschappijen en vele geassocieerde leden.

Een specifieke vorm van risicodragend kapitaal is venture capital, of durfkapitaal. De risico’s die worden genomen zijn hoger, de tegenprestatie in de vorm van geëist rendement ook. Een vorm van financiering die zich onderscheidt van eerder genoemde vormen. In het kort:

  • vaak bij start-ups met een enorm winstpotentieel, maar in de praktijk ook forse faalkans;
  • veelal in innovatieve sectoren, zoals biotechnologie, energie, milieu (waaronder cradle-to-cradle) en communicatietechnologie;
  • er is vaak sprake van een meerderheidsbelang, met dito zeggenschap.

Waarop moet je letten bij het vinden van een financier? 

Allereerst is het van essentieel belang om de doelstellingen van je financiering helder te hebben. Enkele overwegingen:

– Gaat het om het aantrekken van geld of ook van sterke mee-ondernemende partners die mogelijk kennis en markt meebrengen.

– Is er onderpand of zekerheden  of ontbreekt dat aanbod juist.

– Welke subsidiemogelijkheden en borgingen zijn er van de overheid voor het makkelijker kunnen aantrekken van financiering.

Verder uitwerken 

Naast de keuze voor een financieringsvorm is de uitwerking van een potentiele financiering een punt van aandacht:

  • Begin tijdig zodat je niet onder druk hoeft te zwichten voor onwenselijke financeringsvereisten;
  • Zorg voor een goed juridisch framework vooral ook m.b.t. het uit handen geven van zeggenschap;
  • Laat je bijstaan op het aantrekken van geld door een onafhankelijk en deskundig accountant;
  • Neem de tijd;
  • Zorg voor een plan “b”.

Over financieren worden vele blogs volgeschreven. Zin en onzin. Onpartijdig of juist met een commerciële bijbedoeling. In deze blog zijn lang niet alle aspecten aan bod gekomen, daarvoor is dit onderwerp veel te complex. In alle gevallen is het goed om dicht bij de eigen ondernemingsdoelstellingen te blijven; misschien wel het beste advies dat ik kan geven. Ik wens u succes in uw groei!

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This